โรงเรียนกันตวิชญ์ นครปฐม

  • โปรแกรมการจัดการเรียนการสอน

    Intensive English Program (IEP)

    โรงเรียนกันตวิชญ์ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน ควบคู่กับหนังสือ และเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นครูประจำชั้นทุกห้องเรียน ซึ่งแบ่งโครงสร้างการสอนตามระดับชั้นดังนี้

5 รายการ 1 / 1
โรงเรียนกันตวิชญ์
เลขที่ 6/7 หมู่ที่ 1 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034 324 218 อีเมล์ kuntawitschool@gmail.com
จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WebSchool